mandag 28. mars 2011

Arbeidskrav 4 – spørsmål 1
Kirsten Grønbæk Hansen snakker i sin artikkel om begrepene situert læring og legitim perifer deltakelse. Artikkelen påpeker at det er forskjell på læring som foregår i skolen og læring som foregår innen et praksisfelt.
Grønbæk Hansen viser til Cole (1975) som undersøkte kpellefolket i Liberia. Dette folket hadde ingen problemer med å klare praktiske dagligdagse oppgaver, men i formelle tester kom de til kort. Artikkelforfatteren viser også til Jean Lave (1988) som gjorde en studie i USA.  Her ble det vist at voksne amerikaneres matematikkferdigheter når de f.eks. handler i et supermarked er gode, mens dette ikke kommer til uttrykk i en tilsvarende testsituasjon. Grønbæk Hansen konkluderer utfra dette med at kognitive ferdigheter er knyttet til en bestemt praksis, det kan da både være hverdagspraksis eller skolepraksis. Læring er med andre ord etter hennes synspunkt situasjonsbetinget.
Artikkelen tar videre for seg begrepet legitim perifer deltakelse (Lave &Wenger 1991). Her skiller en mellom den legitime deltakelse og den perifere deltakelse. Legitim deltakelse dreier seg om måten en tilhører praksisfellesskapet på. I skolen har en elev legitim adgang til å være elev. Gjennom deltakelse lærer eleven og blir bedre, men den legitime statusen endrer seg ikke. En perifer deltaker derimot er ikke fullt integrert i fellesskapets praksis. Etter hvert som deltakeren lærer vil denne bli mer og mer integrert i det lærende fellesskap.
Jeg ser på kommunikasjon som et veldig viktig aspekt når en tenker på elev-lærerrollen og forholdet mellom lærer og elev. Det er hele tiden viktig å bygge gode relasjoner for å utvikle god læring og dermed god utvikling. God kommunikasjon mellom lærer og elev forutsetter at både lærer og elev er til stede i situasjonen der læring foregår. Læreren må være villig til å kommunisere utfra elevenes forutsetninger og opptre på “elevens nivå” Det vil si kommunisere på en slik måte at eleven forstår. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med i vår daglige praksis på Støren barneskole. Vi har tro på at dette vil gjøre våre elever bedre både faglig og sosialt.

1 kommentar:

  1. Glimrende at du bruker bloggen til å gå løs på arbeidskravene på denne måten, Arnt-Inge.

    GHs argument synes å være at elevens deltakelse i skolen alltid må være perifer. Som sådan er det også legitim. Lave&Wenger understreker at "elementene" i legitim perifer deltakelse henger nøye sammen, at begrepet skal oppfattes som en enhet/helhet. De er også tilbakeholdne med å uttale seg om elever og skole.

    Så er det store spørsmålet: må det nødvendigvis være slik at elevene i skolen MÅ være perifere deltakere? Eller følger dette av den måten vi driver skole på?

    SvarSlett