mandag 28. oktober 2013

Satsing på ledelse i skolen.

En enmeoppgave vi har på master i skoleledelse heter: "Skolen i det politiske landskapet og rektor som samfunnsaktør". Jeg har i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i stortingsmelding nr. 30 fra 2003-2004, Kultur for læring og St.meld nr. 19, 2009, Tid til læring. Begge understreker at skolelederne skal og bør utvikle lærende organisasjoner. Derfor må rektorer blant annet sette søkelys på personalets læring, og ikke bare på elevenes læring. Kompetansen må utvikles, deles og tilpasses organisasjonens behov. Det stilles tydelige krav til skoleledere og det pedagogiske personalet om å oppnå felles mål for skolen gjennom ansvar, deling av kunnskap, dialog og refleksjon.

Videre sies det at det som kjennetegner god skoleledelse er god kommunikasjon og ferdigheter til å bygge opp gode relasjoner i kollegiet. Skolelederne må være oppdatert og oppdatere, stimulere og dele på ansvar og oppgaver, være utprøvende og ta sjanser. Alt dette må gjøres, samtidig som en må ha elevenes læring og resultater i bakhodet. Skolelederne må ha både evne og vilje til å legge til rette for kollektive læringsprosesser som skal komme elevene til nytte.

Med utgangspunkt i dette, og i en undersøkelse gjort av Dahl, Klewe og Skov i 2003, som viser at det er svært stor forskjell mellom individuelt og kollektivt orienterte skoler, ønsker jeg å fokusere på en av rektors viktige oppgaver, å etablere rom for både individuelt og kollektivt arbeid. Jeg ønsker å se på hvordan skolens ledere kan ta i bruk teorien rundt lærende møter og Irgens utviklingshjul for en skole i bevegelse for å øke læringstrykket i organisasjonen skole.

For å oppsummere: fire uttrykk er viktige i denne emneoppgaven:
Lærende møter.
Irgens utviklingshjul for en skole i bevegelse.
Kollektivt orienterte skoler.
Profesjonell kapital.

Blir spennende å se hva jeg får ut av dette.

Tar gjerne imot innspill og kommentarer!!

Arnt-Inge

torsdag 24. oktober 2013Fysisk aktivitet, viktig for å motta læring. Min barneskole som jeg selv gikk på, Follese skole (i Askøy kommune) har satt fokus på dette!