onsdag 23. januar 2013

Vaktmestere i skolen.....verdifulle som bare det!

Opplever for tiden å ikke ha den faste og trygge vaktmesteren tilstede på jobben. Dette på grunn av sykdom. Men det er med bekymring jeg tenker på høsten da denne kanskje går av med pensjon. Jeg visste før sykdommen at vi var avhengig av han, men nå etter fem ukers sykefravær vet jeg det virkelig. Regner med at flere enn meg har opplevd dette. Vi blir forespeilet en fremtid uten vaktmester tilstede i et så viktig bygg som en skole. Det er ikke få mennesker som vandrer ut og inn av skolen i 190 skoledager. Når jeg i tillegg vet at bygget er over 15 år, så sier det seg selv at jeg er bekymret. I fremtiden skal vi altså ringe og sende mail hver gang vi trenger en vaktmesters hjelp. Jeg tror at i noen tilfeller vil det ta for lang tid til denne fra vaktmerstersentralen kommer. Ikke et vondt ord om de som jobber der, men jeg snakker litt om systemet. Både jeg og rektor og sikkert også flere av lærerne bruker nå en god del av sin tid til å ordne opp i småting som til vanlig er "vaktmestermat". Håper virkelig at det ordner seg og at kommunen finner midler til å ha vaktmester tilstede.

Ellers, er på gli med neste eksamensopgave.........der problemstillingen er:
Kan ledelsen ved å drive distribuert ledelse bidra til at refleksjonsnivået / samarbeidskulturen på Støren barneskole heves slik at vi utvikler et profesjonelt læringsfellesskap (PLF)?
8.februar er fristen for innlevering.........spennende!!

tirsdag 15. januar 2013

Bry deg om arbeidsplassen din

I kronikken «bry deg om arbeidsplassen din» i Adresseavisen tirsdag 15.januar 2013 skriver Osmund Ueland rundt det at for at en organisasjon skal lykkes må lederne og medarbeiderne sammen ta tak i det som ikke er bra nok. Han sier videre at ensidig fokus på lederen som individ ikke gir handlingsevne til organisasjonen. Han snakker om medarbeiderskap som ytelse til fellesskapets beste. Ledere og medarbeidere må fungere som et arbeidslag med felles mål. Suksessfaktorer er medarbeidernes ansvar for egen arbeidsplass, profesjonell identitet og bidrag til arbeidsfellesskapet. For å få dette til er en avhengig av godt lederskap. Godt lederskap fremelsker kulturbygging og effektivisering gjennom Medarbeiderskap. Hver enkelt medarbeider må se sitt ansvar for organisasjonens utvikling på tre måter: for det første handler det om hvordan gjør jeg jobben min – profesjonalitet, engasjement, innsatsvilje? For det andre; hvordan er jeg som kulturbygger i egen avdeling? For det tredje; hvordan er jeg som omdømmebygger for organisasjonen, mitt forhold til ledelsen og den strategi og de planer som skal gjennomføres? For å lykkes, menes Ueland, må det være et forpliktende samspill mellom leder og medarbeider på disse punktene. Han mener dette må inn i enhver ansettelseskontrakt. Det bør være tydelige forventninger til at medarbeiderne bidrar på alle tre områder. Han avslutter med å si at "Medarbeiderskap er den nordiske modellen for samhandling på arbeidsplassen, og den virker".

søndag 13. januar 2013

Mye skjer fremover

.........søndag kveld, kvelden da det er naturlig å reflektere litt over det som skal gjennomføres fremover. Mye skjer: Spesielt begynnelsen av februar blir hektisk med både tilsyn på skolen og levering av oppgave, delemne 2 på master i skoleledelse. Jeg har valgt å fokusere på refleksjonsnivået på skolen min denne gang. Vil skrive litt om hva ledere kan gjøre for å øke refleksjonsnivået blant lærerne. Flere teorier som går på skole og skoleledelse sier at kollektivt orienterte skoler har et bedre læringsmiljø.

Skolene i Midtre Gauldal har også fått i oppdrag fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag: "hva kan kommunen gjøre i tillegg til eller annerledes enn det som gjøres idag slik at ikke flere elever enn nødvendig må ha spesialundervisning". Målet med dette er at flest mulig elever skal ha tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Startet arbeidet i personalet forrige mandag. Siden vi nå er en LP-skole, så jobber vi også nå etter LP-modellens analysemodell.

Tilsynet går på opplæringslovens paragraf 9a, elevenes psykososiale miljø. Vi er igang med innsending av dokumentasjon....