torsdag 19. mai 2011

www.skolementor.no

Den 18.mai 2011 innkalte jeg som undervisningsinspektør på Støren barneskole rektor og våre to teamledere (en teamleder fra 1.-4.trinn og en teamleder fra 5.-7.trinn) til et kort møte. Disse personene utgjør tilsammen plangruppa på skolen vår. Mitt mål var å prøve ut www.skolementor.no slik som beskrevet i mitt arbeidskrav 5 på rektorutdanningen ved NTNU. Jeg hadde med hensikt ikke i særlig stor grad forberedt plangruppa om hva vi skulle gjøre, men presenterte kort hva Skolementor var før vi gikk løs på oppgavene i mentoren.

 Vi valgte og utforske skolementoren i demoversjonen og vi prøvde ut tre av de seks emnene som mentoren inneholder. Emnene vi valgte ut var emne 1, ledelse og rammevilkår, emne 5, pedagogisk praksis og emne 6, organisasjon. Emne 1, ledelse og rammevilkår, hadde følgende underemner: Visjon (1.1), strategisk ledelse(1.2), IKT-plan (1.3), forankring av IKT-planen (1.4) og økonomisk planlegging (1.5). Emne 5, pedagogisk praksis, hadde delemnene: bruk av IKT i læring og undervisning (5.1), elevenes medvirkning til bruk av IKT (5.2), motivasjon for læring (5.3) og lærerstyrt bruk av IKT (5.4). Emne 6, organisasjon hadde underemnene: skolekultur (6.1), utvikling av undervisningsformer med IKT (6.2), deling av praksiserfaringer med IKT (6.3), kompetanseutvikling (6.4), kommunikasjon (6.5) og ekstern kommunikasjon (6.6).

 Jeg hadde ikke valgt ut disse emnene på forhånd, men vi diskuterte oss fram til hvilke emner som vi så som mest relevante for vår skole akkurat nå. Underveis i arbeidet ble det hele tiden en reflektert og livlig diskusjon om og rundt oppgavene. Vi var underveis lite uenige om hva vi skulle svare på de forskjellige delemnene, og ble fort enige om at vi måtte svare så realistisk som mulig. Vi la flere kommentarer i kommentarfeltene i Skolmentor da vi følte behov for å utfylle de svaralternativene som allerede lå der. Vi ligger ikke lengst fremme når det gjerder IKT på skolen vår (og i kommunen vår) og særlig innen kommunikasjon har vi en vei å gå da vi per dags dato hverken har læringsplattform (it`s learning er under implementering), mail til lærere / ansatte eller hjemmeside. Vi har derimot en forholdsvis bra maskinpark, særlig på mellomtrinnet og vi har 10 elektroniske tavler som har blitt installert dette skoleåret. Tavleparken er i flittig bruk selv om flere av lærerne føler at det har blitt for liten opplæring på tavlene, og ytrer behov for flere kurs for å bli flinkere til å utnytte de elektroniske tavlenes potensiale.

Hvilken nytte kan vi så ha av å ta i bruk Skolementor i vårt arbeide med IKT på skolen? Umiddelbart etter utprøvingen av Skolementor kom vi frem til at bare det å sette av tid til å diskutere IKT var nyttig for oss. Vi kom frem til at dette burde vi gjøre oftere for å få en bedre kontinuitet i IKT- arbeidet på skolen. Plangruppa var klar på at både beskrivelser og tiltak som kom frem i Skolementor etter at vi hadde beskrevet situasjonen på skolen var veldig bra å ta med seg i det videre arbeidet med IKT. Beskrivelser og tiltak var relevante ut fra våre besvarelser og var relevante ut fra hvordan vår IKT-situasjon på skolen er akkurat nå. Også innen IKT er det viktig å ha elevenes læring i fokus. Vi kom frem til at ved å følge noen av disse tiltakene som Skolementor foreslo kan vi bli bedre på flere temaer, blant annet noen av de som kommer nå i neste avsnitt:

Hvilke forestillinger om god ledelse som ligger så til grunn for mentoren?
Skolementor ønsker at hele skolen skal blir mer involvert i arbeidet med IKT. Den legger vekt på at det må til en kompetanseheving innen IKT og at ressurslærere må få ansvar for at arbeid med IKT foregår med kontinuitet og god progresjon. Videre er det viktig at det må være en IKT-plan som ligger til grunn for arbeidet med IKT og at alle ansatte på skolene må gjøres ansvarlig overfor denne planen. Videre skal IKT-planen forankres godt i kollegiet. Det er altså viktig å gå aktivt inn for å involvere de ansatte med ulike former for IKT i læringsarbeidet. Målet skal hele tiden være økt bruk av IKT og at elevene skal aktivt involveres i denne bruken. IKT skal også brukes som motivasjon for læring både ved at elevene skal lære mer og lærere skal motiveres til å ta i bruk IKT på måter de ikke har gjort før. Skolementor vil også at det skal kommuniseres tydelige retningslinjer til elever og lærere som sier hvordan IKT skal brukes i undervisningen. Også det å dele praksiserfaringer er viktig. Dette bør systematiseres på skolene.

lørdag 14. mai 2011

Tema jeg har tatt opp i bloggen til nå....

Nå har jeg vært blogger noen måneder. Hva har jeg så blogget om:
Jeg har valgt å opprette en blogg i forbindelse min deltakelse på rektorutdanningen. Bloggen ble opprettet 18.februar og jeg har siden den gang tatt opp flere tema som både bygger på min egen praksis som undervisningsinspektør på en barneskole, men også tema som har engasjert meg gjennom rektorutdanningen og dagsaktuelle saker i media.
Jeg har blant annet skrevet om vurdering i skolen generelt og vurdering for læring spesielt. Dette er veldig aktuelt for meg på det nåværende tidspunkt i og med at vi er midt inne i et års langt prosjekt som kalles nettopp “vurdering for læring”.
I min stilling som skoleleder (undervisningsinspektør) er jeg så heldig å få delta på jevnlige samlinger sammen med andre mellomledere i Midtre-Gauldal kommune. På bloggen har jeg tatt opp hva vi har hatt som tema på disse samlingene. Jeg har også blogget litt om mine tanker rundt disse samlingene og hva av dette jeg kan bruke for å utvikle meg som skoleleder.
 I vår har vi på Støren barneskole jobbet litt ekstra med mobbing og nettvett. Vi har i denne prosessen involvert foresatte ved og sammen med FAU arrangert en temakveld som fokuserte på dette temaet. På bloggen har jeg skrevet om hva vi har jobbet med både opp mot elever og foreldre/foresatte.
På rektorutdanningen har vi jevnlige obligatoriske arbeidskrav. Det har blitt anbefalt at vi kunne legge ut svarene på disse på bloggen, noe jeg har gjort.
Videre har jeg også blogget om elevenes avslutning før påske og om karakterer på 7.trinn, rektormangel i Trondheim osv……..

tirsdag 3. mai 2011

Rektormangel i Trondheim.....

.......og sikkert ikke bare der!
Leste med stor interesse dagens kronikk i Adressa. Den tar opp noe som jeg synes er viktig for folkeopplysningen. Den konstaterer ikke bare at det er rektormangel, men poengterer også det viktigste, nemlig hvorfor det er rektormangel. Den peker på manglende ressurser og byråkratiske rutiner (bl.a rapportering og dokumentasjon) som hovedårsakene til at det mangler rektorer. Det blir rett og slett for liten tid til det som motiverer mest når man er skoleleder, pedagogisk ledelse. Det må altså gjøres noen grep for å beholde, utvikle og rekruttere dyktige skoleledere.