mandag 28. oktober 2013

Satsing på ledelse i skolen.

En enmeoppgave vi har på master i skoleledelse heter: "Skolen i det politiske landskapet og rektor som samfunnsaktør". Jeg har i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i stortingsmelding nr. 30 fra 2003-2004, Kultur for læring og St.meld nr. 19, 2009, Tid til læring. Begge understreker at skolelederne skal og bør utvikle lærende organisasjoner. Derfor må rektorer blant annet sette søkelys på personalets læring, og ikke bare på elevenes læring. Kompetansen må utvikles, deles og tilpasses organisasjonens behov. Det stilles tydelige krav til skoleledere og det pedagogiske personalet om å oppnå felles mål for skolen gjennom ansvar, deling av kunnskap, dialog og refleksjon.

Videre sies det at det som kjennetegner god skoleledelse er god kommunikasjon og ferdigheter til å bygge opp gode relasjoner i kollegiet. Skolelederne må være oppdatert og oppdatere, stimulere og dele på ansvar og oppgaver, være utprøvende og ta sjanser. Alt dette må gjøres, samtidig som en må ha elevenes læring og resultater i bakhodet. Skolelederne må ha både evne og vilje til å legge til rette for kollektive læringsprosesser som skal komme elevene til nytte.

Med utgangspunkt i dette, og i en undersøkelse gjort av Dahl, Klewe og Skov i 2003, som viser at det er svært stor forskjell mellom individuelt og kollektivt orienterte skoler, ønsker jeg å fokusere på en av rektors viktige oppgaver, å etablere rom for både individuelt og kollektivt arbeid. Jeg ønsker å se på hvordan skolens ledere kan ta i bruk teorien rundt lærende møter og Irgens utviklingshjul for en skole i bevegelse for å øke læringstrykket i organisasjonen skole.

For å oppsummere: fire uttrykk er viktige i denne emneoppgaven:
Lærende møter.
Irgens utviklingshjul for en skole i bevegelse.
Kollektivt orienterte skoler.
Profesjonell kapital.

Blir spennende å se hva jeg får ut av dette.

Tar gjerne imot innspill og kommentarer!!

Arnt-Inge

torsdag 24. oktober 2013Fysisk aktivitet, viktig for å motta læring. Min barneskole som jeg selv gikk på, Follese skole (i Askøy kommune) har satt fokus på dette!

søndag 22. september 2013

Digitale krenkelser......

Denne uka setter vi ekstra fokus på teamet digital mobbing, eller som jeg liker å kalle det, digitale krenkelser. På foreldremøtet på torsdag starter vi opp med politiets innledning og refleksjoner rundt dette viktige temaet. Senest i denne uka kom det fram en ny applikasjon som vi som skole absolutt må advare mot.
Derfor blir vårt fokus på torsdag:
1) hva er digital mobbing.
2) hva kan foreldre gjøre for å unngå at dette forekommer.

Vi ønsker at dette skal bidra til viten om at digitale krenkelser forekommer (i større format enn vi ønsker å innrømme) og viten om hvordan vi kan hindre at dette skjer.

Vi som skole har absolutt et ansvar. Dette er heller ikke en ny utfordring i dagens mangfold av sosiale medier. Utfordringen har bare blitt så mye større nettopp på grunn av sosiale mediers eksplosjon.
Sosiale medier setter ikke grensene selv, de bare utvider horisontene og dermed også mulighetene for at krenkelser skal skje. Det er voksne som må sette grensene for barna. Ansvarlige voksne. Ansvarlige voksne må ha digitale regler, altså regler for når, hvor og hvordan Pcen og mobiltelefonene skal brukes. Skolene må ha regler for PC og mobiltelefoner. Så enkelt er det, men allikevel så vanskelig.

Spennende uke!

Arnt-Inge

søndag 24. mars 2013

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Noen sier at (blant annet boka under som også sier at):
Kommunikasjon er konflikthåndteringens universalverktøy. Målet med kommunikasjon når en jobber med konflikthåndtering er å skape og eventuelt gjenopprette god kommunikasjon. Dette fordi destruktiv kommunikasjon kan være både en årsak til og en konsekvens av konflikter. Å sette opp en møteplan for konflikthåndteringen kan være et viktig og enkelt tiltak for å skape god kommunikasjon. Videre må den vanskelige samtalen tas, den er nødvendig. Samtalen bør på en tydelig måte konfrontere medarbeidere med eventuelt uønsket adferd.  Jo tidligere denne samtalen tas, jo bedre. Det er viktig at denne samtalen er godt forberedt. I en slik samtale bør vi som ledere kommunisere åpent og direkte, ta ting steg for steg og gi uttrykk for egne meninger samtidig som vi lytter aktivt. Dette kan være måten ledelsen bør kommunisere både for å løse konflikter som pågår og for å drive med forebyggende konflikthåndtering.
Har i det siste lest noen kapitler av boka under og det anbefales enhver skoleleder:
Einarsen, S. og Pedersen, H. (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Mvh
Arnt-Inge, som nå bare skal levere en eksamensoppgave om dette emnet, før påskeferien er et faktum!!

onsdag 23. januar 2013

Vaktmestere i skolen.....verdifulle som bare det!

Opplever for tiden å ikke ha den faste og trygge vaktmesteren tilstede på jobben. Dette på grunn av sykdom. Men det er med bekymring jeg tenker på høsten da denne kanskje går av med pensjon. Jeg visste før sykdommen at vi var avhengig av han, men nå etter fem ukers sykefravær vet jeg det virkelig. Regner med at flere enn meg har opplevd dette. Vi blir forespeilet en fremtid uten vaktmester tilstede i et så viktig bygg som en skole. Det er ikke få mennesker som vandrer ut og inn av skolen i 190 skoledager. Når jeg i tillegg vet at bygget er over 15 år, så sier det seg selv at jeg er bekymret. I fremtiden skal vi altså ringe og sende mail hver gang vi trenger en vaktmesters hjelp. Jeg tror at i noen tilfeller vil det ta for lang tid til denne fra vaktmerstersentralen kommer. Ikke et vondt ord om de som jobber der, men jeg snakker litt om systemet. Både jeg og rektor og sikkert også flere av lærerne bruker nå en god del av sin tid til å ordne opp i småting som til vanlig er "vaktmestermat". Håper virkelig at det ordner seg og at kommunen finner midler til å ha vaktmester tilstede.

Ellers, er på gli med neste eksamensopgave.........der problemstillingen er:
Kan ledelsen ved å drive distribuert ledelse bidra til at refleksjonsnivået / samarbeidskulturen på Støren barneskole heves slik at vi utvikler et profesjonelt læringsfellesskap (PLF)?
8.februar er fristen for innlevering.........spennende!!

tirsdag 15. januar 2013

Bry deg om arbeidsplassen din

I kronikken «bry deg om arbeidsplassen din» i Adresseavisen tirsdag 15.januar 2013 skriver Osmund Ueland rundt det at for at en organisasjon skal lykkes må lederne og medarbeiderne sammen ta tak i det som ikke er bra nok. Han sier videre at ensidig fokus på lederen som individ ikke gir handlingsevne til organisasjonen. Han snakker om medarbeiderskap som ytelse til fellesskapets beste. Ledere og medarbeidere må fungere som et arbeidslag med felles mål. Suksessfaktorer er medarbeidernes ansvar for egen arbeidsplass, profesjonell identitet og bidrag til arbeidsfellesskapet. For å få dette til er en avhengig av godt lederskap. Godt lederskap fremelsker kulturbygging og effektivisering gjennom Medarbeiderskap. Hver enkelt medarbeider må se sitt ansvar for organisasjonens utvikling på tre måter: for det første handler det om hvordan gjør jeg jobben min – profesjonalitet, engasjement, innsatsvilje? For det andre; hvordan er jeg som kulturbygger i egen avdeling? For det tredje; hvordan er jeg som omdømmebygger for organisasjonen, mitt forhold til ledelsen og den strategi og de planer som skal gjennomføres? For å lykkes, menes Ueland, må det være et forpliktende samspill mellom leder og medarbeider på disse punktene. Han mener dette må inn i enhver ansettelseskontrakt. Det bør være tydelige forventninger til at medarbeiderne bidrar på alle tre områder. Han avslutter med å si at "Medarbeiderskap er den nordiske modellen for samhandling på arbeidsplassen, og den virker".

søndag 13. januar 2013

Mye skjer fremover

.........søndag kveld, kvelden da det er naturlig å reflektere litt over det som skal gjennomføres fremover. Mye skjer: Spesielt begynnelsen av februar blir hektisk med både tilsyn på skolen og levering av oppgave, delemne 2 på master i skoleledelse. Jeg har valgt å fokusere på refleksjonsnivået på skolen min denne gang. Vil skrive litt om hva ledere kan gjøre for å øke refleksjonsnivået blant lærerne. Flere teorier som går på skole og skoleledelse sier at kollektivt orienterte skoler har et bedre læringsmiljø.

Skolene i Midtre Gauldal har også fått i oppdrag fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag: "hva kan kommunen gjøre i tillegg til eller annerledes enn det som gjøres idag slik at ikke flere elever enn nødvendig må ha spesialundervisning". Målet med dette er at flest mulig elever skal ha tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Startet arbeidet i personalet forrige mandag. Siden vi nå er en LP-skole, så jobber vi også nå etter LP-modellens analysemodell.

Tilsynet går på opplæringslovens paragraf 9a, elevenes psykososiale miljø. Vi er igang med innsending av dokumentasjon....